Brand DNA

ดูแลด้านการสร้างแบรนด์และดึงเอกลักษณ์ให้เป็นที่จดจำ

เคยเป็นมั้ยคิดว่าสินค้าดี แต่ทำไมขายไม่ดี
“มาช่วยกันสร้างแบรนด์ SME ให้ขายดี”
กับ 5 Topics เพื่อความยั่งยืน
Product / Service Positioning : การกำหนดตำแหน่งคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในตลาด
Business Model : ออกแบบและปรับโมเดลธุรกิจ
Price Structure : การตั้งราคาขาย
Marketing Strategy : กลยุทธ์การตลาด
Company OKRs : ตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดองค์กร

คอร์สออนไลน์

Product / Service Positioning

การกำหนดตำแหน่งคุณค่า ของผลิตภัณฑ์ในตลาด
BUDGET TIMEFRAME
15,000.- 3-5 วัน
 • ทำความเข้าใจ กลุ่มเป้าหมาย และสร้างคุณค่าเฉพาะให้กับสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์
 • ทำความเข้าใจคู่แข่งเพื่อออกแบบคุณค่าที่แตกต่าง
 • การกำหนดการรับรู้ของผู้บริโภคในหรือทัศนคติต่อสินค้าหรือบริการเมื่อเปรียบเทียบ
  กับสินค้าหรือบริการของคู่แข่งขัน

Business Model

ออกแบบและปรับโมเดลธุรกิจ
BUDGET TIMEFRAME
15,000.- 5-7 วัน
 • ออกแบบโมเดลธุรกิจเพื่อให้เห็นองค์ประกอบสำคัญในการทำธุรกิจในปัจจุบัน
 • การคิดหาปัญหาสำคัญในธุรกิจที่ต้องได้รับการแก้ไข (Business Key Issues)
 • การคิดหาตัวขับเคลื่อนในธุรกิจ (Business Key Drivers)

Price Structure

การตั้งราคาขาย
BUDGET TIMEFRAME
12,000.- 5-7 วัน
 • การตรวจสอบโครงสร้างราคาขาย ณ ปัจจุบันของสินค้า
 • การกำหนดโครงสร้างราคาขายใหม่เพื่อทำให้เกิดกำไรสุทธิที่เหมาะสม

Marketing Strategy

กลยุทธ์การตลาด
BUDGET TIMEFRAME
18,000.- 7-10 วัน
 • การออกแบบวิธีการและแคมเปญทางการตลาดที่เหมาะสมและเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ

Company OKRs

การเซตรหัสเป้าหมายและตัวชี้วัดให้องค์กร
BUDGET TIMEFRAME
18,000.- 7-10 วัน
 • การทำความเข้าใจและออกแบบระบบการเซตเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายในแต่ละไตรมาส
 • การออกแบบผลลัพธ์ที่เป็นตัวชี้วัดที่จะทำให้เป้าหมายสัมฤทธิผล เป็นรูปธรรม วัดได้
 • การกำหนดคุณลักษณะของแบรนด์
 • การกระจายงานตาม OKRs ให้กับทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างผลงาน

ส่วนหนึ่งจากลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการของเรา

ทำไมต้องเลือก Ducky Pack Print

BRANDING PACKAGING MARKETING SUSTAINABLE

สร้างจุดเด่นให้น่าจดจำ

เพิ่มคุณค่าให้สินค้าและบริการ

ขายง่าย ยอดพุ่ง

เชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์

บริการครบวงจร

ฟอร์มลงทะเบียน