BRAND CORPORATE IDENTITY

แนวคิดของแบรนด์

Ducky Pack Print ให้บริการด้านงานพิมพ์
และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร
โดยมีเป้าหมายที่จะเดินเคียงคู่กับ SME ช่วย
สร้างแบรนด์ตลอดจนเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับ
ผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้ทุกธุรกิจ
มีแบรนด์ดิ้งที่แข็งแรงและเติบโตอย่างยั่งยืน

โลโก้หลัก

การใช้สีในโลโก้

สีหลักที่ใช้ในแบรนด์

สีรองที่ใช้ในแบรนด์

ภาพพื้นผิวที่เหมาะใช้ในแบรนด์

สัญลักษณ์

ลวดลาย

จุดเด่น องค์ประกอบหลัก

การใช้แบบอักษรในแบรนด์

นามบัตร

Size : 90x54 mm.

โปสเตอร์ / ใบปลิว

Size : A4 Trifold

ยูนิฟอร์มเสื้อ

โรลอัพ (ป้าย)

Size : 60x160 cm.

เทมเพลตสื่อออนไลน์ (FACEBOOK)

ออกแบบรรจุภัณฑ์

การออกแบบฉลาก

เว็บไซต์

ฟอร์มลงทะเบียน